top of page

Algemene Voorwaarden

Definities

 1. Webshops Heblij & Pons B.V., gevestigd te Dordrecht onder KvK nr: 91181569

 2. Klant: degene met wie Webshops Heblij & Pons B.V. een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: Webshops Heblij & Pons B.V. en klant samen.

 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van de cursussen en community uitgevoerd door Webshops Heblij & Pons B.V.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Toegang tot de cursussen 
Om toegang te krijgen tot de cursussen dient men 18 jaar of ouder te zijn en bevoegd zijn om een cursus af te nemen.
 

Aanbiedingen

 1. Aanbiedingen van Webshops Heblij & Pons B.V. zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

 3. Als de klant een aanbod niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod.

 4. Aanbiedingen gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Webshops Heblij & Pons B.V. zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Webshops Heblij & Pons B.V. slechts, nadat de klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Webshops Heblij & Pons B.V. hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen op die Webshops Heblij & Pons B.V. hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Webshops Heblij & Pons B.V. te allen tijde wijzigen.

 3. Webshops Heblij & Pons B.V. heeft het recht de prijzen aan te passen.

 4. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Webshops Heblij & Pons B.V. prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Webshops Heblij & Pons B.V. gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is of de toegang tot de desbetreffende cursus of community per direct te stoppen.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Webshops Heblij & Pons B.V..

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Webshops Heblij & Pons B.V. zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Webshops Heblij & Pons B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Webshops Heblij & Pons B.V., dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Webshops Heblij & Pons B.V. te betalen.

Herroepingsrecht 

Bij onlineproducten zoals masterclasses en cursussen geldt als een levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, wordt direct beschikbaar gesteld na betaling. Door een betaling te doen, online via mollie of via een bankoverschrijving, bij Webshops Heblij & Pons B.V. geeft u toestemming voor directe levering (binnen de bedenktermijn) en ziet u dus af van het herroepingsrecht.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Webshops Heblij & Pons B.V..

 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Webshops Heblij & Pons B.V. de betreffende bescheiden.

 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Webshops Heblij & Pons B.V. redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Intellectueel eigendom

 1. Webshops Heblij & Pons B.V. behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, grafieken, video’s, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen,, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Webshops Heblij & Pons B.V. (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding

 1. De klant houdt iedere informatie die hij uit de cursussen of de community krijgt geheim en onthoudt zich van het publiceren of verspreiden van informatie uit de cursussen of community.

 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Webshops Heblij & Pons B.V. waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Webshops Heblij & Pons B.V. schade kan berokkenen.

 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.

Boetebeding

 1. Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van Webshops Heblij & Pons B.V. een onmiddellijk opeisbare boete van €5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hierboven genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Daarnaast komt Webshops Heblij & Pons B.V. het recht toe de klant de toegang tot de cursussen of community te ontzeggen zonder teruggave van het geld.

 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Webshops Heblij & Pons B.V. waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 4. Webshops Heblij & Pons B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van het volgen van een of meerdere cursussen of community in strijd met de voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de cursussen of community bedoeld zijn.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Webshops Heblij & Pons B.V. tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Webshops Heblij & Pons B.V. geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Webshops Heblij & Pons B.V. geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Webshops Heblij & Pons B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 3. Consumenten dienen Webshops Heblij & Pons B.V. uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Webshops Heblij & Pons B.V. in staat is hierop adequaat te reageren.

 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Webshops Heblij & Pons B.V. gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Webshops Heblij & Pons B.V..

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Webshops Heblij & Pons B.V. ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Webshops Heblij & Pons B.V. een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Webshops Heblij & Pons B.V. verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Webshops Heblij & Pons B.V.

 1. Webshops Heblij & Pons B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien Webshops Heblij & Pons B.V. aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. Webshops Heblij & Pons B.V. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Indien Webshops Heblij & Pons B.V. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de consument is betaald en de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5.  Alle afbeeldingen, foto’s, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Webshops Heblij & Pons B.V. vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

Webshops Heblij & Pons B.V. heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Webshops Heblij & Pons B.V. kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Webshops Heblij & Pons B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Webshops Heblij & Pons B.V. zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Webshops Heblij & Pons B.V..

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Webshops Heblij & Pons B.V. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Webshops Heblij & Pons B.V. is gevestigd en kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Weigeren van de dienst

Webshops Heblij & Pons B.V. behoudt te allen tijde het recht om haar dienst te weigeren tegenover elke partij, consument of bedrijf zonder opgaaf van reden. Webshops Heblij & Pons B.V. heeft het recht om te allen tijde elk aspect, onderdeel of geheel van haar diensten zonder opzegtermijn te wijzigen of te beëindigen.

 

Geschillenregeling

 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

 2. Webshops Heblij & Pons B.V. en de consument trachten er in goed overleg uit te komen. Indien dit niet lukt dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

 3. Op iedere klacht wordt binnen 10 werkdagen gereageerd. Wanneer dit om, wat voor reden dan ook, niet lukt, wordt de klagende partij hiervan op de hoogte gesteld en wordt er een indicatie gegeven wanneer Webshops Heblij & Pons B.V. een uitsluitsel verwacht.

 4. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en worden op zijn minst voor 12 maanden veilig gearchiveerd.

 5. NRTO-Opleiders dienen zich te houden aan de NRTO-gedragscode beroep en bedrijf. De naleving van deze algemene voorwaarden alsmede van de gedragscode wordt door de NRTO bevorderd, doordat klachten kunnen worden onderzocht en, indien inbreuken worden geconstateerd, maatregelen worden getroffen. Indien jij van mening bent dat de NRTO-Opleider bovenvermelde regels van de NRTO niet naleeft, dan kan jij deze klacht voorleggen aan de Commissie van Kwaliteitshandhaving. De opdrachtgever kan een klacht schriftelijk richten aan deze commissie ter attentie van het secretariaat van de NRTO. 

Deze voorwaarden zijn aangepast op 22 maart 2024

bottom of page